Regulamin

Regulamin supportit.plświadczenie Usług drogą elektroniczną dla Subskrybentów usług obsługi informatycznej z wykorzystaniem Aplikacji, środków komunikacji elektronicznej oraz bezpośrednio w lokalizacjach Subskrybentów.

 

§1 Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usług informatycznych dla subskrybentów z wykorzystaniem aplikacji, środków komunikacji elektronicznej oraz bezpośrednio wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony Klientowi w formie elektronicznej przed zawarciem Subskrypcji abonamentowej miesięcznej dla usług obsługi informatycznej. Ponadto niniejszy Regulamin, w celach informacyjnych, zostaje udostępniony w postaci dokumentu PDF na stronie http://www.supportit.pl/ w odnośniku Regulamin. Na żądanie Klienta Usługodawca prześle Klientowi kopię regulaminu w formacie PDF na podany w Subskrypcji lub inaczej wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej Klienta.

 

§2 Definicje

W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie: 1. NP – skrót od nazwy firmy obsługującej markę supportit.pl czyli firmy Network Partners Tomasz Machnicki sp.j.

 2. Aplikacja – oznacza oprogramowanie komputerowe udostępnione Subskrybentowi przez NP, przeznaczone do instalacji/uruchomieniu na Urządzeniach subskrybenta. Aplikacja pozwala na bezpieczne, zdalne połączenia się przez Inżyniera NP z Urządzeniami Subskrybenta. Jest uruchamiana na Urządzeniach, w których możliwa jest realizacja zdalnego wsparcia zgodnie z wymaganiami technicznymi.

 3. Cennik – oznacza cennik określający aktualną wysokość opłat za świadczone przez NP Usługi.

 4. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, przeznaczone do korzystania z Portalu.

 5. Dzień Obsługi – oznacza dowolny dzień tygodnia w trybie 24/7/365 wraz z dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 6. Formularz Zamówienia – oznacza formularz elektroniczny udostępniany Klientowi za pośrednictwem supportit.pl, w przypadku zawierania Subskrypcji za pośrednictwem supportit.pl w którym określa zamawianą Usługę oraz przekazuje dane niezbędne do zawarcia i realizacji Subskrypcji, tj. imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub NIP.

 7. Inżynier NP – oznacza osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie w zakresie usług informatycznych świadczonych przez NP.

 8. NP / Usługodawca – oznacza Network Partners Tomasz Machnicki sp.j. z siedzibą w Warszawie (04-790) przy ul. Trakt Lubelski 140/7/2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000311203, Regon: 141535631, NIP: 9522055625. Kapitał zakładowy 10 000,00 zł opłacony w całości.

 9. Subskrybent – oznacza podmiot, który zawiera Subskrypcję na usługi miesięczne obsługi informatycznej z NP przy wykorzystaniu supportit.pl.

 10. Płatnik – podmiot, zobowiązany na podstawie Subskrypcji do uiszczania opłat za obsługę informatyczną w trybie miesięcznym przy pomocy usługodawcy obsługującego płatności PayPal

 11. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin supportit.pl wraz ze wszystkimi załącznikami, sporządzony i stosowany przez NP.

 12. Subskrypcja – oznacza usługę w szczególności świadczoną drogą elektroniczną przez NP. na rzecz Subskrybenta na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie polegającą w szczególności na zdalnej pomocy informatycznej Inżyniera NP z wykorzystaniem Aplikacji, środków komunikacji elektronicznej oraz bezpośrednio.

 13. Urządzenie – oznacza urządzenie objęte Subskrypcją, na którym zgodnie z wymaganiami technicznymi może zostać zainstalowana Aplikacja, jak również wszelki sprzęt dodatkowy podpięty do Urządzenia, w szczególności skaner, monitor, klawiatura, drukarka czy też smartfon.

 14. Zgłoszenie – oznacza dokonywane przez Subskrybenta zgłoszenie telefoniczne, e-mailowe w celu uzyskania od NP pomocy informatycznej (rodzaj zgłoszenia jest różny w zależności od rodzaju wykupionej Subskrypcji).

 15. Strona WWW - to usługa polegająca na utworzeniu serwisu WWW wg. specyfikacji wykupionego pakietu usług.
 16. Hosting WWW = to usługa polegająca na utrzymaniu strony WWW na serwerach należcych do NP.

 

§3 Rodzaj i Zakres Usług

 1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do świadczenia przez NP na rzecz Subskrybenta następujących Usług:

 1. zgłoszenia problemu informatycznego związanego z Urządzeniem Subskrybenta za pośrednictwem instrukcji zgłoszeń dostosowanych do rodzaju wykupionej subskrypcji, instrukcja zgłaszania (instrukcja jest wysyłana po zawarciu Subskrypcji i dostosowana do rodzaju Subskrypcji) zawiera szczegółowe dane dotyczące rodzaju wykupionej Subskrypcji i sposób zgłaszania problemów informatycznych. Zwykle są to trzy warianty (Standard, Premium, Prestige) w zależności od wartości wykupionej Subskrypcji miesięcznej.

 2. zdalnego wsparcia technicznego z wykorzystaniem udostępnionej Subskrybentowi Aplikacji.

 3. utworzenia Strony WWW w zakresie wykupionej Subskrypcji.
 1. Świadczenie Usług, o których mowa w pkt. 1 powyżej może odbywać się również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 2. NP świadczy na rzecz Subskrybenta następujące usługi:
 1. STANDARD, PREMIUM, PRESTIŻ - usługi polegające na rozwiązywaniu problemów informatycznych, zgłaszanych mailowo lub telefonicznie w zakresie maximum 5 problemów miesięcznie. Rozwiązanie każdego następnego problemu powyżej piątego związane jest z dokupieniem dodatkowych pakietów usług w cenie 50pln za każdą godzinę pracy serwisanta. Zgłoszenia są rozliczane jako każdorazowe zgłoszenie prblemu z nowym identyfikatorem. Zgłoszenia ponowne (z tym samym indentyfikatorem) będą traktowane i ropatrywane w trybie reklamacyjnym.

 2. STANDARD+WWW, PREMIUM+WWW, PRESTIŻ+WWW - usługi polegające na rozwiązywaniu problemów informatycznych, zgłaszanych mailowo lub telefonicznie w zakresie maximum 5 problemów miesięcznie. Rozwiązanie każdego następnego problemu powyżej piątego związane jest z dokupieniem dodatkowych pakietów usług w cenie 50pln za każdą godzinę pracy serwisanta, oraz utworzenie Strony WWW w następującej specyfikacji:

  1. STANDARD+WWW - Strona WWW jako wizytówka na jednej stronie WWW (One Page Scrolling).
  2. PREMIUM+WWW - Strona WWW jako pojedyncza strona głowna podzielona na 4 sekcje (np. O Firmie, Oferta, Kontakt, Klienci/Referencje).
  3. PRESTIŻ+WWW - Strona WWW jako indywidualny CMS wraz z 6 sekcjami do indywidualnego wypełnienia informacjami i grafiką (O firmie, Oferta - lista produktów ze szczegółami, Aktualności, Kontakt, Galeria, Klienci/Referencje).

 

§4 Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. NP oświadcza, że:
  1. majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego wykorzystywanego w usłudze Strona WWW stanowią jego wyłączną własność i nie są w żaden sposób ograniczone,
  2. na dzień zawarcia umowy NP nie znane są żadne wady prawne oferowanego utworu.
 2. Z chwilą uruchomienia usługi Strona WWW udziela Klientowi czasowej, niewyłącznej licencji na korzystanie z projektu graficznego wykorzystywanego w usłudze Strona WWW.
 3. Udzielona licencja upoważnia Klienta do:
  1. korzystania z usługi Strona WWW w sposób opisany w Regulaminie,
  2. wprowadzania dowolnych zmian przewidzianych przez system informatyczny udostępniony Klientowi w ramach usługi Strona WWW z poszanowaniem obowiązującego prawa autorskiego poprzez zgłaszanie probelmu IT, a w usłudze PRESTIŻ+WWW samodzielnie poprzez udostępniony CMS.
 4. Udzielona licencja nie upoważnia Klienta w szczególności do:
  1. oferowania usługi Strona WWW oraz projektu graficznego wykorzystywanego w usłudze Strona WWW do dalszej odsprzedaży,
  2. kopiowania, modyfikacji systemu informatycznego udostępnionego w ramach usługi Strona WWW,
  3. kopiowania projektu graficznego wykorzystywanego w usłudze Strona WWW do dalszej odsprzedaży,
  4. wykorzystania usługi Strona WWW w większej niż jednej kopii równocześnie,
  5. wykorzystania elementów usługi Strona WWW na potrzeby zewnętrznych serwisów WWW, aplikacji, opracowań, itd.,
  6. przekazywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy stronom trzecim bez zgody NP.
 5. W przypadku, gdyby oferowana usługa Strona WWW obciążona była wadą prawną, o której nie było wiadomo stronom umowy w momencie zawarcia umowy, każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania umowy za zwrotem całości wniesionych przez Klienta na rzecz NP opłat za usługę Strona WWW. Zwrot opłat nie wyłącza uprawnienia Klienta będącego Konsumentem do dochodzenia innych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. W przypadku opisanym w pkt. 5 całkowita odpowiedzialność www.supportit.pl wobec Klienta nie może przekroczyć wniesionej przez Klienta na rzecz NP opłaty. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku Klienta będącego Konsumentem.
 7. Klient wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej stworzonej z wykorzystaniem usługi Strona WWW oznaczenia „Copyright © [bieżący rok] www.supportit.pl” lub innego oznaczenia wskazującego na usługodawcę, jego ofertę lub usługę, z wykorzystaniem której powstała strona WWW Klienta.

§5 Umowy zawierane na odległość

 

 1. Umowa z Subskrybentem zostaje zawarta bez jednoczesnej obecności obu Stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności elektronicznego Formularza Zamówienia udostępnionego za pośrednictwem suportit.pl.

§6 Zawarcie Subskrypcji

 1. Tryb zawarcia Subskrypcji za pośrednictwem supportit.pl:

 1. Subskrybent podaje dane określone w Formularzu Zamówienia,

 2. akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia wykupionej Subskrypcji,

 3. w momencie potwierdzenia przez Subskrybenta prawidłowości wprowadzonych danych dochodzi do zawarcia Umowy miesięcznej obsługi informatycznej zwanej Subskrypcją,

 4. na adres poczty elektronicznej Subskrybenta wskazany w Formularzu Zamówienia NP przesyła potwierdzenie zawarcia Subskrypcji w postaci maila zawierającego potwierdzenie wykupienia Subskrypcji obsługi informatycznej.

 1. Cena:

 1. Strony wiąże cena określona na stronie obowiązująca w dniu założenia Subskrypcji przez Klienta. Późniejsza zmiana Cennika nie wpływa na cenę obowiązującą w chwili zawarcia Subskrypcji.

 1. Klient może założyć Subskrypcję osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela.

 2. Klient każdorazowo potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz składa inne oświadczenia.

 

§ 7 Prawa i Obowiązki NP.

 1. NP zobowiązany jest do świadczenia Usług na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie,

 2. NP zastrzega sobie prawo do zablokowania Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

 

§ 8 Prawa i obowiązki Subskrybenta/Klienta supportit.pl

 1. Klient jest zobowiązany do:

  1. przestrzegania postanowień Regulaminu i zapoznawania się ze wszystkimi jego zmianami,

  2. terminowego uiszczania opłat określonych w zawartej Subskrypcji,

  3. wykorzystania Aplikacji i Portalu zgodnie z postanowieniami oraz na zasadach i w granicach określonych niniejszym Regulaminem,

  4. prawidłowego określenia i aktualizowania danych Klienta,

  5. niezwłocznego informowania NP o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usług,

  6. poinformowanie NP o zmianie danych Klienta zawartych w Subskrypcji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian,

  7. chronienia danych będących podstawą weryfikacji, o których mowa w § 8 pkt. 5. Klient odpowiada za skutki wynikające z wykorzystania tych danych przez osoby trzecie lub korzystanie przez osoby trzecie z uprawnień określonych w niniejszym Regulaminie oraz za skutki powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie tych danych,

  8. przekazania informacji o infrastrukturze informatycznej Klienta, w tym dane Urządzeń,

 2. Klient nie jest uprawniony do żadnego szerszego niż wprost wynikającego z Regulaminu korzystania z Aplikacji oraz Strony WWW. W szczególności Klient nie jest uprawniony do żądania udostępnienia wersji instalacyjnych lub kodów źródłowych oprogramowania będącego podstawą funkcjonowania Aplikacji oraz Strony WWW ani też jakiegokolwiek rozpowszechnienia elementów graficznych lub tekstowych składających się na Aplikację oraz Stronę WWW.

§ 9 Warunki świadczenia Usługi

 

 1. Usługa świadczona jest przez NP na warunkach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

 2. NP. może realizować Umowę, w tym wykonywać wsparcie techniczne przy pomocy podwykonawcy. Jeżeli w niniejszym Regulaminie mowa jest o NP, rozumie się przez to także jego podwykonawcę. NP odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne.

 3. NP w celu świadczenia wsparcia technicznego instaluje lub uruchamia na Urządzeniach przekazanych Klientowi Aplikację.

 4. Wsparcie techniczne jest udzielane Klientowi przez Inżyniera NP na podstawie Zgłoszeń dokonywanych przez Klienta (różnych w zależności od wykupionej Subskrypcji) za pośrednictwem:

  1. telefonu - na ogólnopolski, numer telefonu podany podczas zawierania Subskrypcji z taką opcją,

  2. poczty elektronicznej (adres poczty elektronicznej podany jest podczas zawierania umowy Subskrypcji),

 5. Klient dokonując Zgłoszenia w celu skorzystania ze wsparcia technicznego powinien podać:

  1. Identyfikator Urządzenia (zwykle adres email użyty podczas rejestracji),

  2. telefon kontaktowy,

  3. imię i nazwisko, NIP.

 6. Po pozytywnej weryfikacji danych, podanych przez osobę dokonującą Zgłoszenia, NP udziela wsparcia technicznego w następujący sposób (zależny od rodzaju wykupionej Subskrypcji):

  1. telefonicznie,

  2. zdalnie za pośrednictwem Aplikacji,

  3. w lokalizacji Klienta (pomoc w lokalizacji Klienta realizowana jest na dodatkowe zlecenie Klienta, za które należna jest dodatkowa opłata wg. indywidualnej wyceny godzinowej opłacanej przed podjęciem czynności serwisowych).

 7. Warunkiem koniecznym dla realizacji wsparcia technicznego jest poprawna weryfikacja Zgłoszenia, zgodnie z ust. 6, wyrażenie zgody osoby dokonującej Zgłoszenia na nagrywanie rozmowy telefonicznej i pomoc zdalną poprzez Aplikację.

 8. W celu skorzystania ze zdalnego wsparcia technicznego, z zastrzeżeniem, że warunki techniczne umożliwiają skorzystanie z tej formy wsparcia, Klient powinien wyrazić zgodę na zdalne wykonanie wsparcia technicznego, poprzez akceptację komunikatu wyświetlonego na monitorze. Akceptacja komunikatu jest warunkiem koniecznym dla realizacji zdalnego wsparcia technicznego.

 9. Za dodatkową opłatą Klient może korzystać z usług dodatkowych określonych na stronie supportit.pl. NP świadczy wsparcie techniczne w ramach usług dodatkowych jedynie na zamówienie Klienta poprzedzone dokonaniem opłaty zamówionych usług poprzez wygenerowany link.

 10. NP w czasie świadczenia wsparcia technicznego nie ingeruje w żaden sposób w oprogramowanie Klienta nie objęte Zgłoszeniem i nie pobiera ani w żaden sposób nie ingeruje w dane znajdujące się na Urządzeniach.

 11. Klient oświadcza, iż w przypadku zlecenia NP wykonania instalacji lub reinstalacji oprogramowania, oprogramowanie będzie w pełni legalne, co oznacza, iż Klientowi będą przysługiwały prawa do takiego oprogramowania lub oprogramowanie będzie miało charakter open source. Strony uzgadniają, iż w przypadku, gdy do instalacji lub reinstalacji oprogramowania konieczne jest podanie kodu/klucza, Klient zobowiązany jest samodzielnie podać kod/klucz wymagany do instalacji lub reinstalacji oprogramowania. NP świadczy usługę instalacji lub reinstalacji oprogramowania nieobjętego Umową zdalnie lub na miejscu w ramach wizyt u Klienta po uprzednim przekazaniu do NP oświadczenia o legalności oprogramowania.

 

§ 10 Prawo odstąpienia

 1. Klient może odstąpić od Subskrypcji zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych (słownie: czternastu dni).

 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia Subskrypcji.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Subskrypcji dostępne jest na żądanie.

 4. W razie odstąpienia od Subskrypcji zawartej na odległość, Subskrypcja jest uważana za niezawartą.

 5. W przypadku gdy, przed upływem 14 dni kalendarzowych (słownie: czternastu dni) od daty zawarcia Subskrypcji, Klient zwróci się do NP ze Zgłoszeniem, Zgłoszenie takie jest traktowane jako zgoda Klienta na rozpoczęcie świadczenia Usług i w takim przypadku Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Subskrypcji przed upływem 14-dniowego (słownie: czternastodniowego) terminu na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22,poz. 271, z pózn. zm.).

 

§ 11 Przerwy w Świadczeniu Usług

 

 1. NP nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Usług. W szczególności NP nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w dostępie do Aplikacji, w tym spowodowaną przyczynami technicznymi leżącymi po stronie Klienta.

 2. NP uprawiona jest do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w świadczeniu Usług, w wymiarze 48 godzin. Usługodawca powiadomi o planowanej przerwie technicznej.

§ 12 Wymogi techniczne

 

 1. W trakcie korzystania z Aplikacji, w systemie informatycznym Klienta zainstalowane zostają pliki tzw. Cookies. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez NP jest umożliwienie instalacji plików Cookies.

 2. Dla poprawnego świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji konieczne jest podłączenie Urządzenia Klienta do Internetu oraz zainstalowanie na Urządzeniu przez Klienta przeglądarki internetowej w dowolnej wersji.

 

§ 13 Czas trwania Subskrypcji

 

 1. Subskrypcji zostaje zawarta na czas nieokreślony w trybie miesięcznego opłacania Subskrypcji za pomocą portalu PayPal.

 2. Klient w każdym momencie może zaprzestać opłacania usługi co wiąże się z zaprzestaniem świadczenia Usług.

 3. Subskrybent ma prawo do nabycia praw autorkich do utworzonej Strony WWW wg. poniższych warunków:
  1. opcja STANDARD+WWW koszt nabycia praw autorskich wynosi 1200,00 pln netto, opłata hostingowa wynosi 300,00 pln netto w stosunku rocznym.
  2. opcja PREMIUM+WWW koszt nabycia praw autorskich wynosi 2000,00 pln netto, opłata hostingowa wynosi 300,00 pln netto w stosunku rocznym.
  3. opcja PRESTIŻ+WWW koszt nabycia praw autorskich wynosi 4000,00 pln netto, opłata hostingowa wynosi 300,00 pln netto w stosunku rocznym.

§14 Opłaty – termin i sposób płatności

 

 1. Wysokość opłat za Usługę określają pakiety Subskrypcji oraz usługi jednorazowe zamieszczone na supportit.pl

 2. Klient lub osoba upoważniona może złożyć zamówienie na wykonanie usług dodatkowych to znaczy nie objętych Subskrypcją. Klient składa zamówienie na usługi dodatkowe za pośrednictwem zgłoszenia na podany w Subskrypcji adres email. Każdorazowo złożone zamówienie jest potwierdzane wysłaniem wygenerowanego linku do płatności za usługi na adres email Klienta.

 3. NP wystawia faktury VAT po opłaceniu usługi w terminie 7 dni.

 4. Faktury VAT za Usługę doręczane są Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę dokonując Subskrypcji danej Usługi – na wyraźną prośbę faktura może zostać wysłana drogą pocztową.

 5. Wszelkie Usługi są świadczone tylko po pełnej płatności za Usługi.

§ 15 Odpowiedzialność

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.

 2. Z zastrzeżeniem szkody wyrządzonej umyślnie, Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie NP, Klienta lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:

  1. naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,

  2. udostępnienia danych pozwalających na weryfikacje Klienta w celu skorzystania z Usług podmiotom do tego nieuprawionym,

  3. niewłaściwego wykorzystania przez Klienta Aplikacji, w szczególności korzystania z niej w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem oraz funkcjonalnością,

  4. nieznajomością przez Klienta przepisów prawa lub wykorzystania przez Klienta Usług do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami.

  5. z zastrzeżeniem szkody wyrządzonej umyślnie, NP nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi lub osobie trzeciej, w szczególności NP nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:

   1. zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu, systemu informatycznego lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta,

   2. wprowadzeniem do systemu informatycznego Klienta jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w związku z otrzymaniem, skopiowaniem odczytaniem lub jakimkolwiek wykorzystaniem Informacji, zniszczeniem lub uszkodzeniem urządzenia lub oprogramowania posiadanego przez Klienta,

   3. spadkiem wydajności Aplikacji, utrudnieniami lub uniemożliwieniem korzystania przez Klienta z Usług, w związku z masowym korzystaniem z Usług przez Klientów lub nieautoryzowanych działań osób trzecich (np. ataków typu DDoS).

 3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania i nieudostępniania w jakikolwiek sposób osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa NP, w tym składających się na treści zawarte w Subskrypcji oraz Aplikacji w zakresie szerszym, niż jest to niezbędne do korzystania z Usług. Powyższe zobowiązania do zachowania w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa NP wiążą Klienta przez okres obowiązywania Umowy oraz przez 10 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu z jakiejkolwiek przyczyny. Upływ powyższego okresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa NP nie ma wpływu na realizację przez Klienta obowiązków dotyczących ochrony informacji wynikających z przepisów prawa (w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Klient może ujawnić tajemnicę przedsiębiorstwa NP na żądanie uprawnionego organu np. sądu, policji, organów administracji – w zakresie, w jakim dany organ uprawniony jest na podstawie przepisów prawa do żądania ujawnienia określonych informacji.

 4. NP nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z wadami (usterkami Aplikacji, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem Aplikacji, awariami Aplikacji, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usług spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) Aplikacji lub jakiegokolwiek jego elementu. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych Klientowi z winy umyślnej NP.

 5. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności NP dotyczą wszystkich podstaw dochodzenia roszczeń, w tym roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej.

 

§16 Gwarancje Urządzeń

 1. W przypadku uznania przez NP, że Zgłoszenie dotyczące oprogramowania jest niemożliwe do realizacji, albo że konfiguracja Urządzenia uniemożliwia rozwiązanie problemu, na wniosek Klienta NP przywraca na własny koszt pierwotną konfigurację Urządzenia.

 

§17 Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług mogą być składane na adres poczty elektronicznej: reklamacje@supportit.pl w temacie wiadomości należy wpisać„ Reklamacja”.

 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu kontaktowego, adres e-mail składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu, nie później jednak niż w terminie do 21 dni kalendarzowych od ich otrzymania przez Usługodawcę.

 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej osoby wnoszącej reklamację, wskazany zgodnie z pkt. 1 niniejszego paragrafu.

§ 18 Dane osobowe - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)

 1. Administrator Danych

  Administratorem danych osobowych jest Network Partners Tomasz Machnicki sp.j. z siedzibą i adresem w Warszawie (04-790) przy ul. Trakt Lubelski 140/7/2 (dalej „NP”). Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail supportit@supportit.pl lub na adres siedziby.
 1. Cele i czas przetwarzania

  Dane będziemy przetwarzać w celu:

  - Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  - Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  - Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  - Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  - Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, , gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
  - Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze.
  - Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.
  - Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez NP działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.
 1. Odbiorcy danych

  Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:
  - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  - bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  - organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  - podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność
 1. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

  Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 1. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania remarketingowe.

 

§ 19 Postanowienia końcowe

 

 1. Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na supportit.pl w formie, którą umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń i adresów poczty elektronicznej pod rygorem uznania doręczenia na ostatni znany adres za skuteczne.

 3. Użytkownik może otrzymywać na adres poczty elektronicznej Klienta informacje handlowe oraz inne treści o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to wymaganą przez prawo zgodę.

 4. NP jest uprawiony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, NP może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,

  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu,

  3. wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług,

  4. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,

 5. O zmianie w postanowieniach Regulaminu NP poinformuje za pośrednictwem supportit.pl

 6. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2015 r.Cofnij